Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.

§1 Definicje

1. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. - DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001016678, NIP: 7011127245, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 250 000 zł.

2. Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, do której odpowiednie prawa posiada DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) Profil, odwiedzająca Serwis, korzystająca z Usługi cyfrowej, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych.

4. Konsument -  osoba fizyczna zawierająca umowę z DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Cywilnego), w zamian za wyrażenie zgody na  udostępnienie swoich danych osobowych DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. lub zaufanym Partnerom, w celu otrzymywania informacji marketingowych. Uprawnienia Konsumenta przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zamian za wyrażenie zgody na  udostępnienie swoich danych osobowych DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. lub zaufanych Partnerów,  w celu otrzymywania informacji marketingowych

5. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie, zgodnie z § 7 Regulaminu.

6. Usługi (świadczenia) - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:

a) Usługi multimedialne - bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video oraz do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisów oraz w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości Serwisów;

b) Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, specjalne miejsca reklamowe, reklama kontekstowa, płatny mailing. Dostęp do niektórych Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, tj. dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.

c) Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w zamian za wyrażenie przez Użytkownika posiadającego status Konsumenta zgody na udostępnienie swoich danych osobowych Domio Publishing Polska lub zaufanym Partnerom  w celu otrzymywania informacji marketingowych. Treść cyfrowa występuje w Serwisie m.in w formacie: html, PDF.  Produktem będącym Treścią cyfrową jest w szczególności Newsletter. Zawarcie umowy na dostarczenie Treści cyfrowej następuje z chwilą skutecznej rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego.

d) Usługa cyfrowa - usługa pozwalającą Użytkownikowi posiadającemu status Konsumenta na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez niego lub innych Użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, w zamian za wyrażenie przez Użytkownika posiadającego status Konsumenta zgody na udostępnienie swoich danych osobowych Domio Publishing Polska lub zaufanym Partnerom, w celu otrzymywania informacji marketingowych. Zawarcie umowy na dostarczenie Usługi cyfrowej następuje z chwilą skutecznej rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego.

7. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu.

8. Partner - oznacza podmiot współpracujący z DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.

10. Dane - wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych, stosownie do zapisów § 7 niniejszego Regulaminu.

11. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

12. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie.

13. Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.

14. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji służący do założenia Profilu Użytkownika.

15. Płatny mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji Użytkowników listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera.

16. Newsletter - usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o  konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

17. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników  serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

18. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, usługi cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) sporządzony przez Domio Publishing Polska określa zasady świadczenia przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. usług dostępu m.in. do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych udostępnianych w Serwisie.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisów. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie. Rejestracja polega na przesłaniu przez Użytkownika do DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. wypełnionego Formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w § 5 pkt 2.5 niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.. Wzór powyższej zgody rodziców lub opiekunów prawnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

7. Usługę świadczy DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 21, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001016678, NIP: 7011127245, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 250 000 zł.

8. Kontakt z  DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O., e-mail: info@architecturaldigest.pl, ul. Nowogrodzka 21; 00-511 Warszawa.

9. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

10. Korzystanie z Serwisu za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania treści.

11. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu, jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze należytą starannością.

12. Z funkcjonalności  Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

a. podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;

b. aktywną obsługa plików cookie;

c. w przypadku komputerów PC: posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji  XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;

d. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;

e. w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 2.3. lub iOS w wersji co najmniej 5.0.

13. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. zastrzega, że w trakcie Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O., obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§3 Warunki płatności

1. Usługi świadczone przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. są nieodpłatnie dla Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych.

§4 Zawarcie Umowy, Rejestracja

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej zawierającej treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu (Użytkownik niezarejestrowany).

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i aktywowania konta Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany).

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem §2 pkt 5.

c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

5. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalny Profil, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.

6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Profilu.

7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Profilem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

8. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejący Profil, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. lub jeżeli DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

10. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. rekomenduje używanie haseł bezpiecznych, tj. zawierających m.in. 12 znaków, w tym wielką i małą literę, cyfrę oraz symbol np.:  * + , - . / : ; < = > ? itp.

11. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. przestrzega przed używaniem takiego samego hasła dla rożnych Profili i kont nawet tych, które zakładane są na innych serwisach. Jeżeli dojdzie do ataku hakerskiego i kradzieży Twoich danych z jednego Profilu lub konta, różne hasła mogą pomóc uchronić Cię przed utratą danych z pozostałych.  

12. Jeżeli przy zakładaniu Profili lub kont jest możliwość wyboru dwuetapowej weryfikacji użytkownika, rekomendujemy jej zastosowanie.

§5 Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.  może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika zarejestrowanego ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email info@architecturaldigest.pl - lub w formie pisemnej listem poleconym na adres wskazany w §2 pkt. 9.

2. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

b)  w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Domio Publishing Polska umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

4. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem z Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu lub mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.

5. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Użytkownikowi, który zawarł umowę o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług Cyfrowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli, wolą Użytkownika jest wycofanie zgody na udostępnienie danych osobowych udzielonej DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. lub zaufanym Partnerom, w związku z dostarczeniem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej to Użytkownik powinien jednocześnie postąpić zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 Regulaminu w zakresie wycofania zgody. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od ww. umowy Użytkownik musi poinformować DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail info@architecturaldigest.pl lub na adres pocztowy (Warszawa, ul. Nowogrodzka 21, 00-51,Warszawa). W razie odstąpienia, DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. niezwłocznie nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu zaprzestanie dostarczania Treści cyfrowych, Usług cyfrowych.

§6 Prawa i Obowiązki

1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich,  praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu w szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, nagrywanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, udostępnianie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie.

2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

3.  W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminy lub problemów z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłosić naruszenie lub problem na kontakt info@architecturaldigest.pl.

§7 Dane osobowe, poufność

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Domio Publishing Polska. ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa

- przez e-mail: info@architecturaldigest.pl

2. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa

- przez e-mail: info@architecturaldigest.pl.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikom informacji o  produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. oraz innych podmiotów współpracujących  z DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.

4. Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Użytkownika, w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Użytkownika. Do profilowania DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie wykorzystywać dane Użytkownika takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Użytkownika dane DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Użytkownika prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie wysyłać do Użytkownika  materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Użytkownika.

5. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. i tylko zgodnie z poleceniami DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.

7.  Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8. Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Domio Publishing Polska przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

c. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

d. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. przesłała dane Użytkownika do innego administratora. Jednakże DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.  

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik.

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: info@architecturaldigest.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.. ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

10. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 Reklamacja

1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. winna zostać przesłana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania.

2. Reklamacje prosimy kierować na adres: DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. 00-511,Warszawa ul. Nowogrodzka 21  z dopiskiem Serwis internetowy DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywać usługę lub funkcję Serwisu , której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

4. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. zobowiązuje się udzielić pisemnej lub emailowej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami lub funkcjami Serwisów DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu oraz Usług  prosimy kierować na adres info@architecturaldigest.pl lub zgłaszać listownie na adres: DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 21

2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

3. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą uprzedzani o wprowadzanych zmianach w Serwisie .

5. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia  w Serwisie internetowym DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O., o ile nie zastrzeżono inaczej.


* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów administrowanych przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).


DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O..
Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
.....................................................................
(miejscowość i data)Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów administrowanych przez DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ..............................................................
Adres zameldowania: ....................................................................................................
Adres korespondencyjny: ..............................................................................................
PESEL: ..........................................................................................................................

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ………………………………........
(imię i nazwisko dziecka)
profilu użytkownika w Serwisie ........................................................................................
(adres www Serwisu)
..................................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:
- listownie: DOMIO PUBLISHING SP. Z O.O.., 00-511, Warszawa ul. Nowogrodzka 21

- lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Serwisu na adres: info@architecturaldigest.pl.

Czytaj więcej